Back to top

Cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CtyCP Dược phẩm 2-9 Thành phố Hồ Chí Minh      Ngày
9/7/2010, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng
nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 607/UBCK-GCN cho Công ty Cổ
phần Dược phẩm 2-9 Thành phố Hồ Chí Minh (NADYPHAR). 

       NADYPHAR được phép chào bán 1.500.032 cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, trong đó:
 
          + 404.997 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
          + 202.498 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên;
          + 892.537 cổ phiếu cho đối tác chiến lược.
          Tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá là 15.000.320.000 đồng.
        
        
Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu có hiệu
lực, NADYPHAR phải thực hiện phân phối cổ phiếu theo phương án nêu
trong Bản cáo bạch. Tổ chức tư vấn phát hành của NADYPHAR là Công ty Cổ
phần Chứng khoán Bảo Việt.        
 
       NADYPHAR
có vốn điều lệ 40.499.680.000 đồng. Trụ sở chính đặt tại 136 Lý Chính
Thắng, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
         
         Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký. 
 
(UBCKNN)