Back to top

UBCKNN thông báo về việc tăng Kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt     Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc tăng Kiểm toán viên thuộc Công ty TNHH  Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt, cụ thể như sau:

     – Kiểm toán viên Nguyễn Công Truyền – chứng chỉ KTV số 0480/KTV cấp ngày 9/1/2001 thuộc Công ty TNHH Kiểm toán
Tư vấn Đất Việt đăng ký tăng thêm trong danh sách kiểm toán viên được
chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ
chức kinh doanh chứng khoán năm 2010 từ ngày 1/7/2010.
       
 
(UBCKNN)